ثبت نام کن 

این بخش به صورت کاملاریگان است شما دراین بخش مقاله خود را درج می کنید از قسمت های ویژه سایت استفاده خواهید کرد و رتبه بندی می شوبد طبق فعالیت خود

مقاله را ثبت کن 

این قسمت برای ثبت مقاله شماست شما بااین کار مقاله خود را ثبت می کنید وباعث می شود دیگران هم ازمقاله شمااستفاده کندوباکمک دیگران مقالت راکامل کن

دیده و برتر شو

این بخش به شما کمک می کند تا شما معرفی شوید به کسانی که دنبال خدمات و کارهای شماهستند و شناخته شوید تا به کارایی  شما اطمینان کند وباشما طبق تخصص رفتارکند.

 

مقایسه لیست تغییرات جدید در VMware vCenter 6.5

در نسخه جدید vCenter شاهد تغییراتی بودیم که در ادامه به صورت یک لیست مختصر از مقایسه ورژن های ESX و vSphere ارائه شده…

 

Virtual Machine Maximums

Host Maximums

 ESX 6.5ESX 6.0ESX 5.5ESX 5.1ESX 5ESX 4.1ESX 4.0ESX 3.5ESX 3ESX 2ESX 1
Logical CPUs per host  576 480 320 160 160 160 64 32 32 16 8
Virtual machines per host 1024 1024 512 512 512 320 320 128 128 80 64
Virtual CPUs per host 4096 4096 4096 2048 2048 512 512 128 128 80 64
Virtual CPUs per core 32 32 32 25 25 25 20 8 8 8 8
RAM per host 12TB 12TB 4TB 2TB 2TB 1TB 1TB 256GB 256GB 64GB 64GB
LUNs per server 512 256 256 256 256 256 256        

vCenter Server Maximums

vCenter Server MaximumsESX 6.5ESX 6.0ESX 5.5ESX 5.1ESX 5ESX 4.1ESX 4.0ESX 3.5ESX 3
Hosts per vCenter Server 2000 1000 1000 1000 1000 1000 300 200 200
Powered on virtual machines 25000 10000 10000 10000 10000 10000 3000 2000  
Registered virtual machines 35000 15000 15000 15000 15000 15000 4500 2000  
Linked vCenter Servers 10 10 10 10 10 10 10    
Hosts in linked vCenter Servers 4000 4000 3000 3000 3000 3000 1000    
Powered on virtual machines in linked vCenter 30000 30000 30000 30000 30000 30000 10000    
Registered virtual machines in linked vCenter 50000 50000 50000 50000 50000 50000 15000    
Concurrent Client connections 60 180 100 100 100 100 30    
Number of host per datacenter 2000 500 500 500 500 400 100    
MAC addresses per vCenter Server 65536 65536 65536 65536 65536        
USB devices connected at vSphere Client   20 20 20 20        

Cluster and Resource Pool Maximums

 ESX 6.5ESX 6.0ESX 5.5ESX 5.1ESX 5ESX 4.1ESX 4.0ESX 3.5
Hosts per cluster 64 64 32 32 32 32 32 32
Virtual machines per cluster 8000 4000 4000 4000 3000 3000 1280  
Virtual machines per host 1024 1024 512 512 512 320 100  
Maximum concurrent host HA failover       32 32 4 4  
Failover as percentage of cluster       100% 100% 50% 50%  
Resource pools per cluster 1600 1600 1600 1600 1600 512 512 128
Resource pools per host 1600 1600 1600 1600 1600   4096  
Children per resource pool 1100 1100 1024 1024 1024 1024    
Resource pool tree depth 8 8 8 8 8 8 12 12

Network Maximums

 ESX 6.5ESX 6.0ESX 5.5ESX 5.1ESX 5ESX 4.1ESX 4.0ESX 3.5ESX 3
Total virtual network switch ports per host 4096 4096 4096 4096 4096 4096 4096 127  
Maximum active ports per host 1016 1016 1016 1050 1016 1016 1016 1016  
Virtual network switch creation ports 4088 4088 4088 4088 4088 4088 4088    
Port groups 512 512 512 256 256 512 512 512  
Distributed virtual network switch ports per vCenter 60000 60000 60000 60000 30000 20000 6000    
Static port groups per vCenter 10000 10000 10000 10000 5000 5000 512    
Ephemeral port groups per vCenter 1016 1016 1016 256 256 1016      
Hosts per distributed switch 2000 1000 500 500 350 350 64    
Distributed switches per vCenter 128 128 128 128 32 32 16    
VMDirectPath PCI/PCIe devices per host 8 8 8 8 8 8 8    
VMDirectPath PCI/PCIe devices per virtual machine 4 4 4 4 4 4      
Concurrent vMotion operations per host (1Gb/s network) 4 4 4 4 4 2 2    
Concurrent vMotion operations per host (10Gb/s network) 8 8 8 8 8        

Storage Maximums

 ESX 6.5ESX 6.0ESX 5.5ESX 5.1ESX 5ESX 4.1ESX 4.0ESX 3.5ESX 3
Software iSCSI NICs per server 8 8 8 8 8 8      
Number of total paths on a server 2048 1024 1024 1024 1024 1024      
Number of paths to a iSCSI LUN 8 8 8 8 8 8      
Software iSCSI targets 256 256 256 256 256 256 256    
NFS mounts per host 256 256 256 256 256 64 64    
FC LUNs per host 512 256 256 256 256 256 256 256 256
FC LUN ID 16383 1023 255 255 255 255 255 255 255
FC Number of paths to a LUN 32 32 32 32 32 32 32 32 32
Number of HBAs of any type 8 8 8 8 8 8 8    
HBA ports 16 16 16 16 16 16 16 16  
Targets per HBA 256 256 256 256 256 256 256 15  
Software FCoE adapters 4 4 4 4 4        
Volumes per host 512 256 256 256 256 256 256 256  
Hosts per volume 64 64 64 64 64 64 64 32  
Powered on virtual machines per VMFS volume 2048 2048 2048 2048 2048   256    
Concurrent vMotion operations per datastore 128 128 128 128 128        
Concurrent Storage vMotion operations per datastore 8 8 8 8 8        
Concurrent Storage vMotion operations per host 2 2 2 2 2        
Concurrent non vMotion provisioning operations per host 8 8 8 8 8        
VMFS Volume size 64TB 64TB 64TB 64TB 64TB 64TB 64TB 64TB  
Virtual disks per datastore cluster 9000 9000 9000            
Datastores per datastore cluster 64 64 64            
Datastore clusters per vCenter 256 256 256            

Fault Tolerance Maximums

 ESX 6.5ESX 6.0ESX 5.5ESX 5.1ESX 5.0
Virtual disks 16 16 16 16  
Virtual CPUs per virtual machine 4 4 1 1 1
RAM per FT VM 64 GB 64GB 64GB 64GB 64GB
Virtual machines per host 4 4 4 4 4

Virtual SAN Maximums

 ESX 6.5ESX 6.0ESX 5.5
Virtual SAN disk groups per host 5 5 5
Magnetic disks per disk group 7 7 7
SSD disks per disk group 1 1 1
Spinning disks in all diskgroups per host 35 35 35
Components per Virtual SAN host 9000 9000 3000
Number of Virtual SAN nodes in a cluster 64 64 32
Number of Virtual SAN nodes in a cluster (All-Flash) 32    
Number of datastores per cluster 1 1 1
Virtual machines per host 200 200 100
Virtual machines per cluster 6000 6400 3200
Virtual machine virtual disk size 62TB 62TB 2032GB
Disk stripes per object 12 12 12
Percentage of flash read cache reservation 100 100 100
Failure to tolerate 3 3 3
Percentage of object space reservation 100 100 100
Virtual SAN networks/physical network fabrics 2 2 2

Virtual Machine and Host Maximums

  vSphere 6.5 vSphere 6.0 
RAM per virtual machine 6 TB 4 TB
Video memory per virtual machine 2 GB 512 MB
Logical CPUs per host 576 480
Number of total paths on a server 2048 1024
FC LUN ID 16383 1032
Volumes per host 512 256

 

vCenter Server Maximums

  vSphere 6.5 vSphere 6.0
Hosts per vCenter Server 2000 1000
Powered on virtual machines 25000 10000
Registered virtual machines 35000 15000
Number of host per datacenter 2000 500
Virtual machines per cluster 8000 4000
Hosts per distributed switch 2000 1000

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

اطلاعات تماس

آدرس:
ایران،تهران، سعادت اباد
تلفن:55101946-021

logo-samandehi
  
  توضیحات مختصر:
 
 سایت digi درتاریخ1395/6/6 فعالیت خود را در زمینه توسعه و ارائه خدمات اموزشی درفضای مجازی به طور رسمی آغاز نمود.digi درایران و کشور های دیگر طرفداران زیادی،چه درمیان کاربران حرفه ای وچه درمیان کاربران عادی ومعمولی در این زمان کوتاه کسب کرده است .hellodigi با دراختیارداشتن 20سرورپشتیبان همیشه بروزمی باشدودرهیچ زمانی از کمک کردن و اموزش دادن  کاربران خوددست بر نمی دارد.از همه مهم تراینکه خود شما در ساخت سایت hellodigi می توانید نقش داشته باشید باگذاشتن مقالات خودو آموزش به دیگران باعث یادگیری دوباره خود شوید وجایگاه خود را درشته خود بدست آورید.

 

با ما در تماس باشید