شبکه

دانلود کامل تمام نسخه های fortigate به همراه اموزش نصب وکانفیگ

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

 FortiNetﯾﮏ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﺰرگ ﭼﻨﺪ ﻣﻠﯿﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎل 2000 ﻣﯿﻼدي ﺗﻮﺳﻂ دو ﺑﺮدار ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﺎي Ken وMichael Xie  ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪ. ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ آﻗﺎي Ken Xie ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار و ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎﺑﻖ NetScreen ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻔﮑﺮات ﺣﺎﮐﻢ در ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮرﺗﯽ ﻧﺖ ﻃﻮري اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻔﺮات ﺣﺎﺿﺮ در ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ي ﺑﺎﻻﯾﯽ در زﻣﯿﻨﻪ اﻣﻨﯿﺖ داﺷﺘﻪ و از ﻧﺒﻮغ و اﺳﺘﻌﺪاد ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ. دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰي اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در Sunnyvale اﯾﺎﻟﺖ ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﯾﮏ رﻫﺒﺮي ﺟﻬﺎﻧﯽ در زﻣﯿﻨﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮي داﺷﺘﻪ و ﻣﺒﺘﮑﺮ در ﻓﻠﯿﺪﻫﺎي ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﻮده و راه ﺣﻞ ﻫﺎي ﺟﺎﻣﻊ و ﮐﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮع ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﺶ اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ در دﯾﺘﺎﺳﻨﺘﺮﻫﺎ، ﻣﺸﺎﻏﻞ Enterprise و دﻓﺎﺗﺮ ﮐﻮﭼﮏ و ... ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

بنده به شما پیشنهاد می کنم برای خرید لایسنس و خود fortigate به ستاره امنیت مراجعه کنید قیمت لایسنس فورتی گیت انها به شدت ارزان و پشتیبانی عالی دارند 

اموزش کامل فارسی Fortigate (قسمت اول)

فایل ها برای نصب مجازی سازی

لایسنس داخل فایل ها موجود می باشد

(شامل :fortigate-fortianalyzer-fortiweb)

قابل نصب :kvm-vmware-gns-citrix-hyperv

[CMP] FGT_VM64_HV-v5-build1484-FORTINET.out.hyperv.zip                 08-Aug-2017 11:29  37544k    
[CMP] FGT_VM64_KVM-v5-build1484-FORTINET.out.kvm.zip                  08-Aug-2017 11:32  37628k    
[CMP] FGT_VM64_SVM-v5-build1484-FORTINET.out.ovf.zip                  08-Aug-2017 11:34  37460k    
[CMP] FGT_VM64_VMX-v5-build1484-FORTINET.out.ovf.zip                  08-Aug-2017 11:36  37844k    
[CMP] FGT_VM64_XEN-v5-build1484-FORTINET.out.CitrixXen.zip               08-Aug-2017 11:43 112544k    
[CMP] FGT_VM64_XEN-v5-build1484-FORTINET.out.OpenXen.zip                08-Aug-2017 11:44  37508k    
[CMP] FOS_VM64-v5-build1484-FORTINET.out.ovf.zip                    08-Aug-2017 11:49  37556k    
[CMP] FOS_VM64_KVM-v5-build1484-FORTINET.out.kvm.zip                  08-Aug-2017 11:47  37512k    

unknown FortiWeb VM Firmware 5.8.3.rar                          23-Aug-2017 11:49  91976k 
[CMP] FortiGate-VM_2.zip                                08-Aug-2017 11:53  46144k  

دانلود کتابThe FortiGate Cookbook

 

دانلود معرفی تمام نسخه های سخت افزاری تولید شده (اشنایی با تمام مشخصات تجهیزات)

unknown DAT137-0607-R5-FG-50-100.pdf                           08-Aug-2017 12:49   344k    
unknown DAT137-0607-R5-FG-50-100_2.pdf                          08-Aug-2017 12:49   344k    
unknown FG-620B-DAT-R5-0109.pdf                             08-Aug-2017 12:49   388k    
unknown FG-620B-DAT-R5-0109_2.pdf                            08-Aug-2017 12:49   388k    
unknown FG80C_CM.pdf                                   08-Aug-2017 12:49   308k    
unknown FG80C_CM_2.pdf                                  08-Aug-2017 12:49   308k    
unknown FGFWF-40C-DAT.pdf                                08-Aug-2017 12:50   884k    
unknown FGFWF-40C-DAT_2.pdf                               08-Aug-2017 12:50   884k    
unknown FGFWF60C_DS.pdf                                 08-Aug-2017 12:50   912k    
unknown FGFWF60C_DS_2.pdf                                08-Aug-2017 12:50   912k    
unknown FGT100ADS.pdf                                  08-Aug-2017 12:50   124k    
unknown FGT100ADS_2.pdf                                 08-Aug-2017 12:50   124k    
unknown FGT110C_DS.pdf                                  08-Aug-2017 12:50   336k    
unknown FGT110C_DS_2.pdf                                 08-Aug-2017 12:50   336k    
unknown FGT1240B_DS.pdf                                 08-Aug-2017 12:51   448k    
unknown FGT1240B_DS_2.pdf                                08-Aug-2017 12:52   448k    
unknown FGT200ADS.pdf                                  08-Aug-2017 12:50   116k    
unknown FGT200ADS_2.pdf                                 08-Aug-2017 12:50   116k    
unknown FGT200B_DS.pdf                                  08-Aug-2017 12:51   804k    
unknown FGT200B_DS_2.pdf                                 08-Aug-2017 12:51   804k    
unknown FGT300C_DS.pdf                                  08-Aug-2017 12:51   348k    
unknown FGT300C_DS_2.pdf                                 08-Aug-2017 12:51   348k    
unknown FGT310B_DS1.pdf                                 08-Aug-2017 12:51   424k    
unknown FGT310B_DS1_2.pdf                                08-Aug-2017 12:51   424k    
unknown FMail_DS.pdf                                   08-Aug-2017 12:52   384k    
unknown FMail_DS_2.pdf                                  08-Aug-2017 12:52   384k    
unknown FortiAP_DS.pdf                                  08-Aug-2017 12:52   828k    
unknown FortiAP_DS_2.pdf                                 08-Aug-2017 12:53   828k    
unknown FortiAnalyzer-200D.pdf                              08-Aug-2017 12:52   204k    
unknown FortiAnalyzer_DS.pdf                               08-Aug-2017 12:52   388k    
unknown FortiAnalyzer_DS_2.pdf                              08-Aug-2017 12:52   388k    
unknown FortiGate-100D.pdf                                08-Aug-2017 12:43   512k    
unknown FortiGate-100D_2.pdf                               08-Aug-2017 12:44   512k    
unknown FortiGate-100E.pdf                                08-Aug-2017 12:44   860k    
unknown FortiGate-1240B.pdf                               08-Aug-2017 12:48   448k    
unknown FortiGate-140D.pdf                                08-Aug-2017 12:44  1400k    
unknown FortiGate-200B.pdf                                08-Aug-2017 12:44   804k    
unknown FortiGate-200D.pdf                                08-Aug-2017 12:44  1040k    
unknown FortiGate-200E.pdf                                08-Aug-2017 12:45  1484k    
unknown FortiGate-240D.pdf                                08-Aug-2017 12:46  5436k    
unknown FortiGate-300C.pdf                                08-Aug-2017 12:46   348k    
unknown FortiGate-300D.pdf                                08-Aug-2017 12:46   864k    
unknown FortiGate-30D.pdf                                08-Aug-2017 12:54   928k    
unknown FortiGate-30E.pdf                                08-Aug-2017 12:55   964k    
unknown FortiGate-400D.pdf                                08-Aug-2017 12:47   912k    
unknown FortiGate-500D.pdf                                08-Aug-2017 12:47   884k    
unknown FortiGate-50E.pdf                                08-Aug-2017 12:55   872k    
unknown FortiGate-51E.pdf                                08-Aug-2017 12:55   872k    
unknown FortiGate-52E.pdf                                08-Aug-2017 12:55   872k    
unknown FortiGate-600C.pdf                                08-Aug-2017 12:47  1232k    
unknown FortiGate-60D.pdf                                08-Aug-2017 12:56   960k    
unknown FortiGate-60E.pdf                                08-Aug-2017 12:57   820k    
unknown FortiGate-800C.pdf                                08-Aug-2017 12:47  1052k    
unknown FortiGate-800D.pdf                                08-Aug-2017 12:48  1096k    
unknown FortiGate-80E.pdf                                08-Aug-2017 12:58  1512k    
unknown FortiGate-81E.pdf                                08-Aug-2017 13:00  2476k    
unknown FortiGate-900D.pdf                                08-Aug-2017 12:48  1032k    
unknown FortiGate-90D.pdf                                08-Aug-2017 13:00   864k    
unknown FortiGate-90E.pdf                                08-Aug-2017 13:00   824k    
unknown FortiGate-92D.pdf                                08-Aug-2017 12:43   976k    
unknown FortiGate_600C.pdf                                08-Aug-2017 12:54  1232k    
unknown FortiGate_70D.pdf                                08-Aug-2017 12:53   692k    
unknown FortiGate_80D.pdf                                08-Aug-2017 12:53   720k    
unknown FortiGate_80c.pdf                                08-Aug-2017 12:53   308k    
unknown FortiGate_FortiWiFi_92D.pdf                           08-Aug-2017 12:54   700k    
unknown FortiMail-200D.pdf                                08-Aug-2017 12:49  2768k    
unknown FortiWiFi-92D.pdf                                08-Aug-2017 12:49   976k    
unknown Fortianalyzer200D.pdf                              08-Aug-2017 12:52   204k    
unknown Forticloud.pdf                                  08-Aug-2017 12:53   528k    
unknown FortinetMatrix.pdf                                08-Aug-2017 12:49   156k    
unknown fortianalyzer.pdf                                08-Aug-2017 12:52   432k    
unknown fortigate-620b.pdf                                08-Aug-2017 12:47   468k    

 

تمام حقوق سایت برای سلام دیجی و نويسندگان آن محفوظ می باشد