Search - SP Page Builder
Easy Profile - Search plugin
جستجو -مجموعه ها
جستجو - تماس ها
جستجو - محتوا
جستجو - خبرخوان ها
جستجو - وب لینک ها
جستجو - برچسب ها
شبکه

اموزش ﻧﺼﺐ و راه اﻧﺪازي ﺳﺮورSQL 2014

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺴﺨﻪي ﭘﯿﺶﻧﻤﺎﯾﺶ SQL 2016 در ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻗﺎﺑﻞ داﻧﻠﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب از ﻧﺴﺨﻪي 2014 اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻞﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد، اﻟﺒﺘّﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ از ﻧﺴﺨﻪﻫﺎي دﯾﮕﺮي، ﻣﺎﻧﻨﺪ 2012 ﻫﻢ ﺑﺮاي اﯾﻦ ﮐﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ.

ﺑﺮاي ﻧﺼﺐ SQL 2014 ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭼﻪ وﯾﻨﺪوز و ﭼﻪ ﺳﺨﺖاﻓﺰاري دارﯾﻢ؟

 دانلود SQL Server 2014 Enterprise x64

 

در ﻣﻮرد ﺳﺨﺖاﻓﺰار ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﻋﺖ CPU آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺪاﻗﻞ 1.4 ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؛ ﻣﻘﺪار رم ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ 4 ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﻫﺎرد، ﺣﺪاﻗﻞ 10 ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﻧﯿﺎز دارد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﻧﺮماﻓﺰار روي آن ﻧﺼﺐ ﺷﻮد. ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ در ﻧﺼﺐ SQL، ﻧﺼﺐ ﮐﺎﻣﭙﻮﻧﻨﺖ 5.Net Framework 3 اﺳﺖ.

ﺑﺮاي درﯾﺎﻓﺖ اﻃّﻼﻋﺎت ﮐﺎﻣﻞﺗﺮ از ﺳﺨﺖاﻓﺰار و ﻧﺮماﻓﺰار ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز  SQL 2014 ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻟﯿﻨﮏ زﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ:

-https://msdn.microsoft.com/en

-=us/library/ms143506%28v=sql.120%29.aspx?f=255&MSPPError 2147217396

ﺑﺮاي ﻧﺼﺐ ﻧﺮماﻓﺰار SQL2014 از وﯾﻨﺪوز ﺳﺮور R2 2012 اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ؛ اﯾﻦ وﯾﻨﺪوز را ﺑﻪ

دوﻣﯿﻦ ﻣﺘّﺼﻞ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮورﻫﺎي ﻗﺒﻠﯽ، ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ؛ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﺎر، ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻧﺼﺐ ﮐﺎﻣﭙﻮﻧﻨﺖ 3.5 Net Framework اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﯿﻢ.

ﺑﺮاي ﻧﺼﺐ اﯾﻦ ﮐﺎﻣﭙﻮﻧﻨﺖ، دو روش وﺟﻮد دارد:

روش اوّل  ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ:

در اﯾﻦ روش ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺼﺐ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎ وارد Server Manager ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ و ﺑﺮ رويAdd .ﮐﻠﯿﮏ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ Roles And Features

در اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺮ رويSpecify and

Alternate Source Path ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ؛ اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮاي ﻣﻌﺮّﻓﯽ آدرس ﻓﺎﯾﻞﻫﺎي Net 3.5 اﺳﺖ، ﭼﻮن وﯾﻨﺪوز ﺳﺮور ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﺶﻓﺮض اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ را در ﺧﻮد ﻧﺪارد.

 

در اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ آدرس ﻓﺎﯾﻞ Net 3.5 ﮐﻪ در داﺧﻞ DVD ﻗﺮار دارد را اﯾﻨﺠﺎ وارد ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ، دراﯾﻮ E ﻫﻤﺎن دراﯾﻮ DVD وﯾﻨﺪوز ﺳﺮور 2012 اﺳﺖ.

ﺑﻌﺪ از وارد ﮐﺮدن آدرس ﺑﺮ روي OK و ﺑﻌﺪ ﺑﺮ روي Install ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻫﻤﺎن¬ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ، Net 3.5 ﺑﺎ ﻣﻮﻓّﻘﯿّﺖ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ.

روش دوم  اﺳﺘﻔﺎده از Command:

اﺟﺮا ﮐﻨﯿﺪ و دﺳﺘﻮر زﯾﺮ را در Administrator را ﺑﺎ اﻟﻮﯾﺖ ﮐﺎرﺑﺮ CMD ﺷﻮﯾﺪ و Search وارد

 آن وارد ﮐﻨﯿﺪ:

Dism.exe /online /Enable-Feature /Featurename:NetFX3 /All /Source:D:\sources\sxs

 

در دﺳﺘﻮر ﺑﺎﻻ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﺎي آدرس ﻣﺸﺨّﺺ ﺷﺪه، آدرس DVD ﺳﺮور 2012 را وارد ﮐﻨﯿﺪ.

ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ روﺑﺮو ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ، دﺳﺘﻮر ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺟﺮا ﺷﺪه و ﮐﺎﻣﭙﻮﻧﻨﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ.

 

ﻧﺼﺐ SQL Server 2014:

ﺑﺮاي ﻧﺼﺐ SQL2014 وارد ﭘﻮﺷﻪي آن ﺷﻮﯾﺪ و ﺑﺮ روي ﻓﺎﯾﻞ Setup.exe ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

در اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ از ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺑﺮ روي

Installation ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ و در ﺻﻔﺤﻪي ﺑﺎز ﺷﺪه ﺑﺮ روي New SQL Serverﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ. Stand-alone

در ﺻﻔﺤﻪي اوّل، ﺳﺮﯾﺎل ﻧﺮماﻓﺰار را در ﺟﺎي ﻣﺸﺨّﺺﺷﺪه وارد ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺮ روي Nextکلیک کنید

 

اﮔﺮ در اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ، ﻗﺮاردادﻧﺎﻣﻪ را ﻗﺒﻮل دارﯾﺪ، ﺗﯿﮏ ﮔﺰﯾﻨﻪي …I Accept را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ و اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ اﻃّﻼﻋﺎت ﺳﺮور ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ، ﺟﻬﺖ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ارﺳﺎل ﺷﻮد، ﮔﺰﯾﻨﻪي ..Trun on را اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﺮ روي Next ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

در اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ SQL اﯾﻦ اﺟﺎزه را دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ آﭘﺪﯾﺖﻫﺎ را از ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ.

ﺑﺮ روي Next ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ؛ در ﺻﻔﺤﻪي ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﺑﺮ روي Next ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

 

 

 

اﮔﺮ در اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ، ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزهي ﻋﺒﻮر ﻣﯽدﻫﺪ، ﺗﻮﺟّﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ اﮔﺮ در ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺒﻞ، Net 3.5 را ﻧﺼﺐ ﻧﮑﺮده ﺑﻮدﯾﺪ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﺪﯾﺪ. ﺑﺮ روي Next ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

SQL Server در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ، ﮔﺰﯾﻨﻪي

 را اﻧﺘﺨﺎب  ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ. Nextروي Features Installation 

در اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ و در ﻗﺴﻤﺖ Features، دو ﮔﺰﯾﻨﻪي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ. در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ آدرس ﻣﺤﻞ ذﺧﯿﺮهﺳﺎزي را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ. ﺑﺮ روي Next ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ

 

در اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ Instance ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮاي ﺳﺮور Skype ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاي اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪيNamed instance را اﻧﺘﺨﺎب و ﻧﺎم Skype را وارد ﮐﻨﯿﺪ؛ ﺗﻮﺟّﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺎم را ﻣﯽ-ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد وارد ﮐﻨﯿﺪ؛ زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﯾﮏ Instance ﺟﺪﯾﺪ در SQL ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ، اﯾﻦ Instance ﺑﺎ Instance ﺑﻌﺪي ﮐﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ، ﺗﻔﺎوت ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و اﻃّﻼﻋﺎت آﻧﻬﺎ از ﻫﻢ ﺟﺪا اﺳﺖ؛ زﯾﺎد ﺑﻮدن Instance ﻫﻢ ﺑﺎﻋﺚ اﻋﻤﺎل ﻓﺸﺎر روي ﭘﺮدازﻧﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺑﺮ روي Next ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

در اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮي ﺧﻮد را در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺸﺨّﺺ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﺎم دوﻣﯿﻦ وارد ﮐﻨﯿﺪ و در ﻗﺴﻤﺖ Password ﻫﻢ رﻣﺰ ﻋﺒﻮر آن را وارد ﮐﻨﯿﺪ. ﺗﻮﺟّﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺎﯾﺪ داراي دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺑﺨﺶﻫﺎي ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﺷﺪ و از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮ، ﻋﻀﻮ ﮔﺮوه ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ. Next؛ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮ روي  RTCUniversalServerAdminsباﺷﺪ

. Nexﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ؛ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮ روي  RTCUniversalServerAdminsﺑﺎﺷﺪ

در اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺮ روي Add Current User ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﮐﺎرﺑﺮي ﮐﻪ ﺑﺎ آن در ﺣﺎل ﻧﺼﺐ SQL ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺑﻪ ﻟﯿﺴﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ دﯾﺘﺎﺑﯿﺲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺎرﺑﺮ دﯾﮕﺮي را وارد ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ روي Add ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺮاي ﻧﺼﺐ آﻣﺎده اﺳﺖ.

ﺑﺮ روي Install ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﮐﺎر ﻧﺼﺐ آﻏﺎز ﺷﻮد.

ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﻤﺎ زﻣﺎن ﻧﺼﺐ 20 ﺗﺎ 60 دﻗﯿﻘﻪ ﻃﻮل ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺸﯿﺪ، ﺑﻌﺪ از ﻧﺼﺐ ﺳﺮور را Restart ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﻌﺪ از ﻧﺼﺐ SQL 2014وارد ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺷﻮﯾﺪ و Services را اﺟﺮا ﮐﻨﯿﺪ و از ﻟﯿﺴﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ، ﮔﺰﯾﻨﻪي SQL Server Agent را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺮ روي آن ﮐﻠﯿﮏ راﺳﺖ وStart  ﮐﻨﯿﺪ.

 

 دانلود SQL Server 2014 Enterprise x64

اطلاعات تماس

در صورت بروزمشکل می توانیدبه ایمیل زیرپیام ارسال کنیدinfo@hellodigi.ir

ساماندهی

logo-samandehi

درباره سلام دیجی

دیجی به کمک اساتید درهیچ زمانی از کمک کردن واموزش دادن به کاربران دست بر نمی دارد.از همه مهم تراینکه خود شما در ساخت دیجی می توانید نقش داشته باشیدباگذاشتن مقالات خودو آموزش به دیگران باعث یادگیری دوباره خود شویدوجایگاه خودرا درشته خودبدست آورید.لازم به ذکراست دیجی هیچ مالک واحد ومشخصی ندارد بلکه تمام کاربران او مالک و سازنده او هستند و هیچ گونه تبلیغاتی هم نمی پذیرد وفقط دانش می پذیرد

تمام حقوق سایت برای سلام دیجی و نويسندگان آن محفوظ می باشد