Search - SP Page Builder
Easy Profile - Search plugin
جستجو -مجموعه ها
جستجو - تماس ها
جستجو - محتوا
جستجو - خبرخوان ها
جستجو - وب لینک ها
جستجو - برچسب ها
برنامه نویسی

نحوه درج علامت های خاص در HTML

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

سلام شاید تا به حال پیش آمده باشد که بخواهید حرف یا کاراکتر خاصی را در صفحات وب و کدهای HTML درج کنید ولی با وجود جستجو و دقت در صفحه کلید یا آزمون و خطای ترکیب کلید های مختلف، به نتیجه مورد نظر نرسیده باشید

به طور مثال علائمی مانند ©، ®، ♥، ♦، ← و... معمولا به صورت عادی در صفحه کلید دیده نمی شوند و برای درج آنها باید از ترفندهایی که در ادامه خواهیم دید استفاده نمائیم، البته این ترفندها نیز خود متکی بر ترکیب کلیدهای مختلف یا بر اساس کدهای عددی و حروفی استاندارد هستند که در ادامه با آنها بیشتر آشنا خواهیم شد.

استاندارد مرورگرهای وب


قبل از ادامه آموزش بد نیست اشاره ای داشته باشیم به استانداردهای پشتیبانی شده توسط مرورگر های وب، توضیح اینکه مرورگرها برای نمایش حروف، اعداد و علائم به شکل درست، از استانداردهای تعریف شده ای پیروی می کنند که توسط نهادهای پژوهشی و بین المللی (کنسرسیوم استاندارد کاراکترها یا Unicode Consortium) ایجاد شده اند، به طور مثال در ابتدای پیدایش وب، مرورگر ها تنها از استاندارد ISO-8859-1 که شامل حروف و اعداد انگلیسی و برخی علائم بود، استفاده می کردند (که به آن ASCII گفته می شود، ASCII استاندارد پیش فرض وب است)، اما به تدریج به جهت فراوانی و نیاز سایر زبان ها، استانداردهای تعریف شده دیگری نیز توسط مرورگرها پشتیبانی شد، از جمله ISO-8859-6 برای زبان عربی، ISO-8859-7 برای زبان یونانی و...، اما کثرت زبان های دنیا متخصصان را به فکر ایجاد استانداردی فراگیرتر به نام UTF-8 یا (Unicode Transformation Format) انداخت تا اینکه با ایجاد آن الگویی فراگیر در حوزه وب شکل گرفت، البته نسخه های دیگری نیز از استاندارد ISO و UTF وجود دارد (به طور مثال UTF-16)، ولی پایه و اساس وب دو نسخه ISO-8859-1 یا همان ASCII و استاندارد UTF-8 هستند، اکنون در چارچوب این استانداردها است که می توانیم با ترکیب حروف، علائم و اعداد، کاراکترهای ویژه ای فراتر از تگ های معمولی HTML خلق کنیم که به طور عادی در صفحه کلید کامپیوترمان دیده نمی شوند.

جدول علامت های خاص و نحوه درج آنها


در جدول زیر علامت های خاص و نحوه درج آنها قید شده است، البته به دلیل گستردگی این کاراکترها، در اینجا تنها به مواردی که جزء استاندارد ASCII هستند، اشاره می کنیم.

کاراکتر معادل HTML - حروفی معادل HTML - عددی میانبر توضیح
‘ ‘ Alt+0145 نقل قول
’ ’ Alt+0146 -
‚ ‚ - -
“ “ Alt+0147 -
” ” Alt+0148 -
„ „ - -
† † Alt+0134 خنجر
‡ ‡ Alt+0135 خنجر مضاعف
  … - چند نقطه
‰ ‰ Alt+0137 در هزار
‹ ‹ Alt+0139 اشاره راست
› › Alt+0155 اشاره چپ
♠ ♠ - بیلچه
♣ ♣ - کلوب
♥ ♥ - قلب
♦ ♦ - الماس
‾ ‾ - خط
← ← - فلش چپ
↑ ↑ - فلش بالا
→ → - فلش راست
↓ ↓ - فلش پائین
™ ™ Alt+0153 نماد تجاری
" " " - نقل قول
& & & - امپرسند
< &lt; &#60; - کوچکتر از
> &gt; &#62; - بزرگتر از
[   &#91; - قلاب
]   &#93; - قلاب
&ndash; &#150; Alt+0150 خط
&mdash; &#151; Alt+0151 خط مضاعف
  &nbsp; &#160; Alt+0160 فضای خالی
¡ &iexcl; &#161; Alt+0161 تعجب برعکس
¢ &cent; &#162; Alt+0162 سنت
£ &pound; &#163; Alt+0163 لیره
¤ &curren; &#164; Alt+0164 پول رایج
¥ &yen; &#165; Alt+0165 ین
¦ &brvbar; یا &brkbar; &#166; Alt+0166 خط شکسته
§ &sect; &#167; Alt+0167 علامت بخش
¨ &uml; یا &die; &#168; Alt+0168 ادغام
© &copy; &#169; Alt+0169 کپی رایت
ª &ordf; &#170; Alt+0170 اعداد ترتیبی
« &laquo; &#171; Alt+0171 گیومه چپ
¬ &not; &#172; Alt+0172 نماد هیچ
  &shy; &#173; Alt+0173 فاصله
® &reg; &#174; Alt+0174 ثبت تجاری
¯ &macr; یا &hibar; &#175; Alt+0175 علامت صدای کشیده
° &deg; &#176; Alt+0176 درجه
± &plusmn; &#177; Alt+0177 جمع و تفریق
² &sup2; &#178; Alt+0178 بالانویس
³ &sup3; &#179; Alt+0179 بالانویس
´ &acute; &#180; Alt+0180 صدای زیر
µ &micro; &#181; Alt+0181 علامت میکرو
&para; &#182; Alt+0182 پاراگراف
· &middot; &#183; Alt+0183 نقطه
¸ &cedil; &#184; Alt+0184 صدای z برای حرف s
¹ &sup1; &#185; Alt+0185 بالانویس
º &ordm; &#186; Alt+0186 اعداد ترتیبی
» &raquo; &#187; Alt+0187 گیومه راست
¼ &frac14; &#188; Alt+0188 1 بر روی 4
½ &frac12; &#189; Alt+0189 1 بر روی 2
¾ &frac34; &#190; Alt+0190 3 بر روی 4
¿ &iquest; &#191; Alt+0191 علامت سوال برعکس
À &Agrave; &#192; Alt+0192 -
Á &Aacute; &#193; Alt+0193 -
 &Acirc; &#194; Alt+0194 -
à &Atilde; &#195; Alt+0195 -
Ä &Auml; &#196; Alt+0196 -
Å &Aring; &#197; Alt+0197 -
Æ &AElig; &#198; Alt+0198 -
Ç &Ccedil; &#199; Alt+0199 -
È &Egrave; &#200; Alt+0200 -
É &Eacute; &#201; Alt+0201 -
Ê &Ecirc; &#202; Alt+0202 -
Ë &Euml; &#203; Alt+0203 -
Ì &Igrave; &#204; Alt+0204 -
Í &Iacute; &#205; Alt+0205 -
Î &Icirc; &#206; Alt+0206 -
Ï &Iuml; &#207; Alt+0207 -
Ð &ETH; &#208; Alt+0208 -
Ñ &Ntilde; &#209; Alt+0209 -
Ò &Ograve; &#210; Alt+0210 -
Ó &Oacute; &#211; Alt+0211 -
Ô &Ocirc; &#212; Alt+0212 -
Õ &Otilde; &#213; Alt+0213 -
Ö &Ouml; &#214; Alt+0214 -
× &times; &#215; Alt+0215 علامت ضرب
Ø &Oslash; &#216; Alt+0216 -
Ù &Ugrave; &#217; Alt+0217 -
Ú &Uacute; &#218; Alt+0218 -
Û &Ucirc; &#219; Alt+0219 -
Ü &Uuml; &#220; Alt+0220 -
Ý &Yacute; &#221; Alt+0221 -
Þ &THORN; &#222; Alt+0222 -
ß &szlig; &#223; Alt+0223 -
à &agrave; &#224; Alt+0224 -
á &aacute; &#225; Alt+0225 -
â &acirc; &#226; Alt+0226 -
ã &atilde; &#227; Alt+0227 -
ä &auml; &#228; Alt+0228 -
å &aring; &#229; Alt+0229 -
æ &aelig; &#230; Alt+0230 -
ç &ccedil; &#231; Alt+0231 -
è &egrave; &#232; Alt+0232 -
é &eacute; &#233; Alt+0233 -
ê &ecirc; &#234; Alt+0234 -
ë &euml; &#235; Alt+0235 -
ì &igrave; &#236; Alt+0236 -
í &iacute; &#237; Alt+0237 -
î &icirc; &#238; Alt+0238 -
ï &iuml; &#239; Alt+0239 -
ð &eth; &#240; Alt+0240 -
ñ &ntilde; &#241; Alt+0241 -
ò &ograve; &#242; Alt+0242 -
ó &oacute; &#243; Alt+0243 -
ô &ocirc; &#244; Alt+0244 -
õ &otilde; &#245; Alt+0245 -
ö &ouml; &#246; Alt+0246 -
÷ &divide; &#247; Alt+0247 علامت تقسیم
ø &oslash; &#248; Alt+0248 -
ù &ugrave; &#249; Alt+0249 -
ú &uacute; &#250; Alt+0250 -
û &ucirc; &#251; Alt+0251 -
ü &uuml; &#252; Alt+0252 -
ý &yacute; &#253; Alt+0253 -
þ &thorn; &#254; Alt+0254 -
ÿ &yuml; &#255; Alt+0255 -

نکته 1: برخی از علائم با عبارات استاندارد متشکل از حروف و اعداد و برخی نیز به وسلیه میانبرهای صفحه کلید قابل درج هستند.
نکته 2: برای درج کاراکترها توسط میانبرهای صفحه کلید، کلید Alt را نگه داشته و سپس شماره متناظر را از قسمت شماره های سمت راست به ترتیب بزنید، دقت کنید که چراغ Num Lock روشن و فعال باشد.
نکته 3: همان طور که ملاحظه می کنید، معادل کاراکترهای خاص چه به صورت حروفی و چه به صورت عددی، با علامت & شروع شده و با علامت ; بسته می شوند.

نظرات (0)

نظر ارسال شده‌ی جدیدی وجود ندارد

دیدگاه خود را بیان کنید

  1. ارسال دیدگاه بعنوان یک مهمان - ثبت نام کنید و یا وارد حساب خود شوید.
پیوست ها (0 / 3)
اشتراک‌گذاری موقعیت مکانی شما

خبرنامه سلام دیجی

در خبرنامه ایمیلی ما عضو شوید

به جمع همراهان ما بپیوندید و همواره بروز باشید

اطلاعات تماس

در صورت بروزمشکل می توانیدبه ایمیل زیرپیام ارسال کنیدinfo@hellodigi.ir

ساماندهی

logo-samandehi

درباره سلام دیجی

دیجی به کمک اساتید درهیچ زمانی از کمک کردن واموزش دادن به کاربران دست بر نمی دارد.از همه مهم تراینکه خود شما در ساخت دیجی می توانید نقش داشته باشیدباگذاشتن مقالات خودو آموزش به دیگران باعث یادگیری دوباره خود شویدوجایگاه خودرا درشته خودبدست آورید.لازم به ذکراست دیجی هیچ مالک واحد ومشخصی ندارد بلکه تمام کاربران او مالک و سازنده او هستند و هیچ گونه تبلیغاتی هم نمی پذیرد وفقط دانش می پذیرد

تمام حقوق سایت برای سلام دیجی و نويسندگان آن محفوظ می باشد