microsoft

مشکل ایجاد دوباره Virtual Directory ها در Exchange Server

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

گاهی بعد از ایجاد دوباره Virtual Directory  مربوط به OWA و ECP در Mail Server محصول Exchange Server دسترسی به Outlook یا EAC از طریق وب با مشکل مواجه می شود و پیغام خطای Http 404 را دریافت می نمایید. در این مطلب کوتاه راه حل این مشکل برای Mailbox Server نسخه ۲۰۱۳ و ۲۰۱۶ توضیح داده خواهد شد. این راه حل مطابق kb شماره ۲۷۷۷۸۸۹۷ نوشته شده است.

 

علت بروز این مشکل این است که در زمان ایجاد دوباره Virtual Directory مربوط به OWA و ECP موارد Basic Authentication و Forms Authentication به جای Windows Authentication فعال می گردند.

برای رفع ایراد Virtual Directory مربوط به OWA می بایست مراحل زیر انجام پذیرد.

  • Exchange Management Shell را باز نمایید. دستور زیر را جهت تغییر Authentication method به حالت Windows authentication اجرا کنید.

Set-Owavirtualdirectory –identity “E15MBX\owa (Exchange Back End )” –WindowsAuthentication $True –Basicauthentication $false –Formsauthentication $false

  • بر روی هر دو هاست مربوط به Client Access و Mailbox Server سرویس IIS را از طریق دستور iisreset /nforce راه اندازی مجدد نمایید.

برای رفع ایراد Virtual Directory مربوط به ECP می بایست مراحل زیر انجام پذیرد.

  • Windows PowerShell را اجرا کنید. دو دستور زیر را وارد نمایید و بعد از هر کدام کلید Enter را بفشارید.

Add-PSSnapin *exchange*

Set-EcpVirtualDirectory –Identity “E15MBX\ecp (Exchange Back End)” –WindowsAuthentication $true –FormsAuthentication $false

  • بر روی هر دو هاست مربوط به Client Access و Mailbox Server سرویس IIS را از طریق دستور iisreset /nforce راه اندازی مجدد نمایید.

با انجام این تنظیمات ایراد مذکور برطرف می گردد.

لازم به یادآوری می باشد که این راه حل فقط در زمانی کارایی دارد که ایراد باز نشدن OWA و ECP مربوط به ایجاد مجدد Virtual Directory ها باشد.

تنظیمات ذکر شده مربوط به Exchange Server 2016  و ۲۰۱۳ ویرایش های Standard و Enterprise می باشد.

 

تمام حقوق سایت برای سلام دیجی و نويسندگان آن محفوظ می باشد