linux

آشنایی با Bash – بخش سوم (نام های مستعار)

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

نام های مستعار یک دستور بلند را که مکرر اجرا می کنید را در قالب یک دستور کوچک خلاصه می کند. فرض کنید شما باید هر چند لحظه یکبار کارایی فرایند های سیستم را با دستور ps -aux چک کنید اما شاید نخواهد این دستور را تکرار کنید پس بهتر است از نام های مستعار یا Alias ها استفاده کنید.

از دستور alias برای تعریف Alias ها استفاده می شود. فرمت کلی Alias ها بصورت زیر هستند.

 

alias alias_name=cmd

بجای alias_name نام دلخواه معادل دستور زا قرار دهید و بجای cmd دستور دلخواه را قرار دهید. خاصیت alias ها ماندگار نیستند و با بستن پنجره خط فرمان یا حتی با گشودن یک برگه یا Tab جدید در همان پنجره خط فرمان از بین می روند برای آنکه این تاثیر ماندگار باشد بهتر است آنها را در فایل bashrc ذخیره کنیم.فایل bashrc با هربار ورود به سیستم خوانده می شود پس بهترین مکان برای ذخیره سازی نام های مستعار همین فایل است. این فایل در دو جا ذخیره می شود : یکی در دایرکتوری خانگی همه کاربران که اثر آن فقط بر همان کاربر است و یکی هم در دایزکتوری etc/ که اثرش برتمام کاربرن و کل سیستم است.پس اگر می خواهید alias تعریف شده فقط برای خودتان اثر داشته باشد آنرا در فایل bashrc دایرکتوری خانگی خودتان ذخیره کنید.(این فایل پنهان است و اول آن یک علامت نقطه وجود دارد. خط اول از دو خط زیر) ولی اگر می خواهید بر کل کاربرن اثر بگذارد در فایل etc/bashrc/ تعریف کنید (خط دوم از خطوط زیر) . با هر ویرایشگر دلخواهی می توانید این فایل را ویرایش کنید.

vi /home/amirnami/.bashrc

vi /etc/bashrc

با هر یک از ویرایشگر ها دستورات زیر را در فایل bashrc وارد کنید :

alias wtf=’watch -n 1 w -hs
‘alias wth=’ps -uxa | more
alias attrib=chmod
alias chdir=cd
alias copy=cp
alias cp=cp -i
alias d=dir
alias del=rm
alias deltree=rm -r
alias rm=rm -i
alias search=grep
alias mem=top
alias move=mv
alias mv=mv -i

مانند دو دستور Bold اول هر وقت از کارکتر های خاص مانند dash و فضای خالی بعد از علامت = استفاده می کنیم باید آنها را سمت راست را بین ‘ ‘ و یا بین ” ” قرار دهیم.

نکات :

بین علامت مساوی و عبارت های سمت چپ و راست هیچ فاصله ای وجود ندارد.

نام های مستعار مانند دستور ها به بزرگی و کوچکی حساس هستند پس بین move و Move وmOvE … در تفاوت است.

برای لیست کردن نام های مستعار درون سیستم کافیست دستور alias را به تنهایی در خط فرمان اجرا کننید و یا اینکه از روش گفته شده در این پست استفاده کنید.(دستور copmgen)

از بین بردن نام های مستعار :

با دستور unalias به شکل زیر می توانید یک alias را از سیستم حذف کنید بدون اینکه نیاز به ویرایش فایل bashrc را داسته باشید.

تمام حقوق سایت برای سلام دیجی و نويسندگان آن محفوظ می باشد