cisco

اموزش acl در cisco

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

ACL یک لیست از قوانین است که بر روی روتر برای ورود و یا خروج ترافیک قرار داده میشود

برای هر interface میتوانیم دو ACL را پیوست کنیم


in bound
out boubd


In bound
ورود Packet را به دستگاه inbound گوییم

Out bound
خروج packet را از دستگاه out bound گوییم


دو نوع عمده ACL به قرار زیر میباشد
Standard access lists
Extended access listsStandard ACL
در standard ACL ما میتوانیم تنها به آدرس Source رجوع کنیم و نمیتوانیم به آدرس مقصد و سرویسها رجوع کنیم
اگر packet به روتر وارد شود آن source  میشود


Standard ACL ID
Range از 99-1 میباشد که برای Standard ACL استفاده میشود

Syntax
RA(config)#access-lis access-id action(permit or deny) source-address wild card mask

 

 

بطور مثال میخواهیم سناریوی زیر را در روتر A اجرا کنیم
ip 192.168.20.2 را Permit میدهیم و ip 192.168.20.3 را deny میکنیم

RA(config)#access-list 10 permit 192.168.20.2 0.0.0.0
RA(config)#access-list 10 deny 192.168.20.3 0.0.0.0
RA(config)#int s0
RA(config-if)#ip access-group 10 in

توجه داشته باشید in همان inbound میباشد

حال سناریوی زیر را برای Router B اجرا میکنیم
به تمامی سیستم های روتر A permit میدهیم و تمامی سیستمهای روتر C را deny میکنیم

RB(config)#access-list 11 permit 192.168.10.0  0.0.0.255
RB(config)#int s0
RB(config-if)#ip access-group 11 in
RB(config)#access-list 12 deny 192.168.30.0  0.0.0.255
RA(config)#int s1
RA(config-if)#ip access-group 12 in

 


Extended ACL
در extended Acl میتوانیم به آدرس source و به آدرس مقصد و سرویسها رجوع کنیم

Ectended ACL ID
range از 199-100 میباشد که برای Extended استفاده میشود

Syntax
RA(config)#access-lis access-id action(permit or deny) protocol source-address wild-card-mask Destination-address Destination-wild-card parameters port-number

همه چیز درباره ی روترهای Cisco – Cisco Switching

سیسکو را آسان یادبگیریم قسمت اول

10 دستوری که نیاز است برای کار با IOS های Cisco بدانید

امن سازی پایه زیر ساخت شبکه

برقراری ارتباط بین الستیکس و سیسکو cucme

نکته: نکات مهم در پیاده سازی NetFlow روترهای سیسکو

تنظیم زمان و تاریخ روتر و سوئیچ سیسکو با استفاده از NTP Server

تمام حقوق سایت برای سلام دیجی و نويسندگان آن محفوظ می باشد