cisco

راه اندازی syslog سرور

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

اگر یک روتر سیسکو را confige می کنید مراحل زیر را دنبال کنید:
1. برای اطمینان از اینکه ارسال پیغام فعال باشد، command زیر را در config mode بزنید:

کد:
 
Router(config)#logging on


2. برای مشخص کردن یک سرور جهت دریافت پیغام های سیسلاگ می بایست آدرس IP سرور را وارد نمایید:

کد:
Router(config)#logging 1.1.1.1


3. برای محدود کردن انواع پیغام هایی که به سرور سیسلاگ ارسال می شود می بایست از command زیر استفاده نمایید، در واقع در این قسمت facilityهای مورد نظر را انتخاب می کنید. Severityهای معتبر موارد زیر می باشند:
-emergency
-alert
-critical
-error
-warning
-notification
-informational
-debug
با وارد کردن هر یک از Severityها، Severityهای قبل از آن نیز برای سرور سیسلاگ ارسال می شود، بطور مثال اگر Critical را انتخاب کنیم، موارد Emergency و Alert نیز برای سرور ارسال می شود.

کد:
Router(confige)#logging trap informational


4. برای اطمینان ار ارسال پیغام های سیسلاگ sh loggig command را run کنید. اگر پیغام های سیسلاگ را مشاهده نکردید اطمینان حاص کنید که مورد زیر config شده باشد:

کد:
logging on logging console debug logging monitor debug logging trap debug


اگر یک Catalyst Device را config می کنید، مراحل زیر را دنبال کنید:
1. برای اطمینان از اینکه ارسال پیغام فعال باشد، command زیر را وارد کنید:

کد:
Catalyst>(enable)set logging server enable


2. یک سرور برای دریافت پیغام های سیسلاگ مشخص کنید:

کد:
Catalyst>(enable)set logging server 1.1.1.1


3. برای محدود کردن ارسال انواع پیغام ها به سرور سیسلاگ از شماره severity آن استفاده می کنیم که از 0 تا 7 می باشند. برای اینکه بخواهیم مانند قبلی از Informational استفاده کنیم می بایست severity 6 را انتخاب کنیم، به این ترتیب پیغام هایی با severity 0 تا 5 (از emergencies تا notifications) برای سرور ارسال می شود:

کد:
Catalyst>(enable)set logging server severity 6


4. برای مشاهده ی پیغام های ارسالی از sh logging buffer command استفاده کنید، اگر پیغامی مشاهده نکردید، تنظیمات زیر را انجام دهید:

کد:
Set logging level all 7 default
set logging server enable
set logging server 1.1.1.1(IP آدرس سرور سیسلاگ Unix شما)
set logging server facility LOCAL7
set logging server severity 7#syslog
set logging console enable
set logging server enable
set logging server 1.1.1.1
set logging level cdp 7 default
set logging level mcast 7 default
set logging level dtp 7 default
set logging level dvlan 7 default
set logging level earl 7 default
set logging level fddi 7 default
set logging level ip 7 default
set logging level pruning 7 default
set logging level snmp 7 default
set logging level spantree 7 default
set logging level sys 7 default
set logging level tac 7 default
set logging level tcp 7 default
set logging level telnet 7 default
set logging level tftp 7 default
set logging level vtp 7 default
set logging level vmps 7 default
set logging level kernel 7 default
set logging level filesys 7 default
set logging level drip 7 default
set logging level pagp 7 default
set logging level mgmt 7 default
set logging level mls 7 default
set logging level protfilt 7 default
set logging level security 7 default
set logging level radius 7 default
set logging level udld 7 default
set logging level gvrp 7 default
set logging server facility LOCAL7


وارد کنید:

sh logging


خروجی زیر را مشاهده خواهید کرد:

کد:
Logging buffer size: 500
timestamp option: enabled
Logging history size: 1
Logging console: enabled
Logging server: enabled {1.1.1.1}
server facility: LOCAL7
server severity: debugging(7)
Current Logging Session: enabled

تمام حقوق سایت برای سلام دیجی و نويسندگان آن محفوظ می باشد