شبکه

اموزش نصب ﻧﺮم اﻓﺰار2015 Skype For Business

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

ﻧﺮماﻓﺰار Lync را ﻫﻤﻪي ﻣﺪﯾﺮان ﺷﺒﮑﻪ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ، ﯾﮏ ﻧﺮماﻓﺰار ﺑﺮاي ﭼﺖ و ارﺗﺒﺎط ﺻﻮﺗﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺮي ﮐﻪ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻤﻮدار رﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎل، ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در ﺳﺎل 2015 ﺑﺎ اراﺋﻪي ﻧﺴﺨﻪي Skype For Business، ﺷﮑﻞ ﺟﺪﯾﺪي را اراﺋﻪ ﮐﺮده و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻧﺮماﻓﺰار Lync را ﺑﺎ ﻧﺮماﻓﺰار Skype در ﻫﻢ آﻣﯿﺨﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب، اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.

ﺑﺮاي ﻧﺼﺐ ﺳﺮور Skype ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ: 1- وﯾﻨﺪوز ﺳﺮور 2012 ﯾﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺮاي ﺳﺮور Skype

 آشنایی با ورژن جدید برنامه Lync Server به نام 2015 Skype for Business

Active Directory ﺳﺮور  -2  SQL 2014ﺳﺮور  -3 Exchange 2016ﺳﺮور   

اموزش ﻧﺼﺐ و راه اﻧﺪازي ﺳﺮورSQL 2014 

دانلود SQL Server 2014 Enterprise x64

 آموزش کامل نصب میل سرور Microsoft Exchange Server 2016

ﻫﻤﺎن¬ﻃﻮر ﮐﻪ در ﻟﯿﺴﺖ ﺑﺎﻻ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﺳﺮور ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺳﺮورActivedirectory و ﺳﺮور 2016 Exchange را در ﻗﺴﻤﺖﻫﺎي ﻗﺒﻞ ﻧﺼﺐ ﮐﺮدﯾﻢ و در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ روي ﺳﺮور SQL 2014 و Skype 2015 ﮐﺎر ﮐﻨﯿﻢ.

ﻧﺼﺐ Skype 2015 - ﺳﺨﺖاﻓﺰار و ﻧﺮماﻓﺰار ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز:

 ﺳﺮور Skype For Business، ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺳﺨﺖاﻓﺰار زﯾﺮ دارد:

 

 

در ﻟﯿﺴﺖ ﺑﺎﻻ، ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ CPU دو ﻫﺴﺘﻪاي ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ 2.26 ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﺒﺘّﻪ اﮔﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ، ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﻬﺘﺮي دارد. ﻣﻘﺪار رم 32 ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ رم در ﺳﺮور Skype، ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤّﯽ دارد و ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﺳﺮور در ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺎر زﯾﺎد، ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﺧﻮﺑﯽ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داد؛ ﺗﻮﺟّﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ از رم ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ ﻫﻢ ﺑﺮاي ﻧﺼﺐ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ، ﻣﻘﺪار ﻫﺎرد دﯾﺴﮏ را ﻫﻢ 100 ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ، اﻟﺒﺘّﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﺠﻢ آن، 72 ﮔﯿﮓ اﺳﺖ. در آﺧﺮ ﻫﻢ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ وﯾﻨﺪوز ﺳﺮور R2 2012 ﺑﻪ ﺑﺎﻻ دارﯾﻢ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب از 2012 windows server اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ، اﻟﺒﺘّﻪ ورژن Windows Server 2008 R2 ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ Lync ﻫﻤﺴﺎنﺳﺎزي ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ را ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺣﺪاﻗﻞ ورژن Active Directory:

ﻧﺮماﻓﺰار Skype ﺑﺮاي ﻣﺘّﺼﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺳﺮور دوﻣﯿﻦ،  ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ورژنﻫﺎي Active زﯾﺮ را دارد:

Windows Server 2012 R2    Windows Server 2012    Windows Server 2008 R2   Windows Server 2008

ﻧﺼﺐ و راه اﻧﺪازي ﺳﺮور Skype:

ﺑﺮاي راهاﻧﺪازي اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ از ﻗﺒﻞ، ﯾﮏ ﺳﺮور دوﻣﯿﻦ آﻣﺎده ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ روي وﯾﻨﺪوز ﺳﺮور 2016 ﻗﺮار دارد و ﺑﻌﺪ از راهاﻧﺪازي ﺳﺮور Skype، اوّﻟﯿﻦ ﮐﺎري ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﯿﻢ، اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺮور را ﻋﻀﻮ دوﻣﯿﻦ ﺧﻮد ﮐﻨﯿﻢ.

ﻣﺮﺣﻠﻪي اوّل - ﻣﺘّﺼﻞ ﺷﺪن ﺳﺮور Skype ﺑﻪ ﺳﺮور دوﻣﯿﻦ:

در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب از وﯾﻨﺪوز ﺳﺮور 2016 ﺑﺮاي ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﻧﺮماﻓﺰار Skype For Business اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﺼﺐ اﯾﻦ وﯾﻨﺪوز ﺳﺎده اﺳﺖ و ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺶ ﻧﺨﻮاﻫﺪ آورد، اﮔﺮ ﺑﺎ ﻧﺼﺐ و ﮐﺎﻧﻔﯿﮓ آن ﻣﺸﮑﻞ داﺷﺘﯿﺪ

ﺗﺬﮐّﺮ: در ﻫﻤﻪي ﺳﺮورﻫﺎ، ﺳﺮوﯾﺲ ﻓﺎﯾﺮوال را ﻏﯿﺮ ﻓﻌّﺎل ﮐﻨﯿﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪي داﺧﻠﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﺎﻣﻞ دﻫﯿﺪ.

Command زیرا در power shell وارد کنید تا Feature  های مورد نیاز sky نصب شود

Add-WindowsFeature RSAT-ADDS

ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ، دﺳﺘﻮر ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ اﺟﺮا ﺷﺪه و ﺳﺮوﯾﺲ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﺮاي اﻃﻤﯿﻨﺎن ﮐﺎر ﯾﮏ ﺑﺎر ﺳﺮور راRestart  ﮐﻨﯿﺪ.

Command های زیرا باز در power shell  وارد کنید

Add-WindowsFeature Windows-Identity-Foundation, Web-Server, Web-Static-Content, Web-Default-Doc, Web-Http-Errors, Web-Dir-Browsing, Web-Asp-Net, Web-Net-Ext, Web-ISAPI-Ext, Web-ISAPI-Filter, Web-Http-Logging, Web-Log-Libraries, Web-Request-Monitor, Web-Http-Tracing, Web-Basic-Auth, Web-Windows-Auth, Web-Client-Auth, Web-Filtering, Web-Stat-Compression, Web-Dyn-Compression, NET-WCF-HTTP-Activation45, Web-Asp-Net45, Web-Mgmt-Tools, Web-Scripting-Tools, Web-Mgmt-Compat, Server-Media-Foundation, BITS, NET-Framework-Core

ﻧﺼﺐ ﭘﯿﺶﻧﯿﺎزﻫﺎ در وﯾﻨﺪوز ﺳﺮور 2012

Command های زیرا باز در power shell  وارد کنید

Install-WindowsFeature RSAT-ADDS, Web-Server, Web-Static-Content, Web-Default-Doc, Web-Http-Errors, Web-Asp-Net, Web-Net-Ext, Web-ISAPI-Ext, Web-ISAPI-Filter, Web-Http-Logging, Web-Log-Libraries, Web-Request-Monitor, Web-Http-Tracing, Web-Basic-Auth, Web-Windows-Auth, Web-Client-Auth, Web-Filtering, Web-Stat-Compression, Web-Dyn-Compression, NET-WCF-HTTP-Activation45, Web-Asp-Net45, Web-Mgmt-Tools, Web-Scripting-Tools, Web-Mgmt-Compat, Windows-Identity-Foundation, Desktop-Experience, Telnet-Client, BITS,

 

ﺑﻌﺪ از اﺟﺮاي دﺳﺘﻮرات ﺑﺎﻻ، دﺳﺘﻮرات زﯾﺮ را ﻫﻢ درpower shell  وارد کنید:

 

Add-WindowsFeature MSMQ-Server,MSMQ-Directory,Web-Server,Web-Static-Content,Web-Default-Doc,Web-Scripting-Tools,Web-Windows-Auth,Web-Asp-Net,Web-Log-Libraries,Web-Http-Tracing,Web-Stat-Compression,Web-Default-Doc,Web-ISAPI-Ext,Web-ISAPI-Filter,Web-Http-Errors,Web-Http-Logging,Web-Net-Ext,Web-Client-Auth,Web-Filtering,Web-Mgmt-Console,Web-Asp-Net,Web-Dyn-Compression,Web-Mgmt-Console,Windows-Identity-Foundation,rsat-adds,telnet-client,net-wcf-http-activation45,net-wcf-msmq-activation45,Server-Media-Foundation

ﺑﻌﺪ از اﺟﺮاي اﯾﻦ دﺳﺘﻮرات، ﺳﺮور راrestart کنید

ﺗﻮﺟّﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﺮاي ﻫﺮ وﯾﻨﺪوز، آﭘﺪﯾﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن را داﻧﻠﻮد و ﻧﺼﺐ ﮐﻨﯿﺪ.

:Skype For Businessﺷﺮوع ﻧﺼﺐ ﻧﺮماﻓﺰار  ﺷﻮﯾﺪ و ﺑﺮ روي

Setup.exe دوﺑﺎر ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ. Skype For Business ﺑﺮاي ﻧﺼﺐ وارد ﭘﻮﺷﻪي

در اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ، ﮔﺰﯾﻨﻪي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﺮ روي Next ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻧﮑﺘﻪي ﻣﻬﻢ: اﮔﺮ در اوّل ﮐﺎر ﺑﺎ ﺧﻄﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﯾﺪ، ﺣﺘﻤﺎً ﺳﺮوﯾﺲUpdate  را Start ﮐﻨﯿﺪ.

در اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ اﮔﺮ ﻗﺮاردادﻧﺎﻣﻪ را ﻗﺒﻮل دارﯾﺪ، ﺗﯿﮏ ﮔﺰﯾﻨﻪي …I accept را اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﺮ روي OK ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

در اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ رويPrepare Active Directory ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ دوﻣﯿﻦ ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ را ﺑﺮاي راهاﻧﺪازي ﻧﺮماﻓﺰارSkype for Business آﻣﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

در اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺮ روي Run ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

 

در اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺮ روي Next ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ، ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت Schema ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺮ روي finish ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

در اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ در ﻗﺴﻤﺖ Prepare Current Frost ﺑﺮ روي Run ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

در ﺻﻔﺤﻪي ﺑﺎز ﺷﺪه ﺑﺮ روي Next ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

در اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ، ﮔﺰﯾﻨﻪي Domain FQDN را اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﺮ روي Next ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

در اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ، Prepare Current Frost ﺑﻪ ﻣﻮﻓّﻘﯿّﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪ. ﺑﺮ روي Finish ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

 

ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم ﮐﺎر ﺑﺮ روي Finish ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

در ﺻﻔﺤﻪي Prepare ﻧﯿﺰ ﺑﺮ روي Exit ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ و از ﺻﻔﺤﻪ ﺧﺎرج ﺷﻮﯾﺪ.

skype For ﺷﻮﯾﺪ و ﺳﺮوﯾﺲ Search ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﺑﺎﻻ، وارد  را اﺟﺮا ﮐﻨﯿﺪ. Business Server Deployment Wizard

در اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺮ روي Install Administrative Tools ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ. در ﺻﻔﺤﻪي ﺑﺎز ﺷﺪه ﺑﺮ روي Next ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

در ﺣﺎل ﮐﺎر...

ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم ﮐﺎر ﺑﺮ روي Finish ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

 

 آشنایی با ورژن جدید برنامه Lync Server به نام 2015 Skype for Business

اموزش ﻧﺼﺐ و راه اﻧﺪازي ﺳﺮورSQL 2014 

دانلود SQL Server 2014 Enterprise x64

 آموزش کامل نصب میل سرور Microsoft Exchange Server 2016

تمام حقوق سایت برای سلام دیجی و نويسندگان آن محفوظ می باشد